Hopp til innhold
 1. 1.3 Distribusjon og salg

  Det foreslås en forenklet modell som samtidig åpner for at det blir enklere å prise bruken av dataene i tjenestebaserte strukturer. Det skal nå være klarere hva som er en rettighetsdefinisjon, og hva

 2. 14.3. Oppdeling eller sammenslåing av parseller

  Når adresseparseller blir splittet, bør en av dem beholde adressenavn og -kode. Det bør være den som i størst mulig grad kan beholde nummereringen. Den andre parsellen kan gis nytt adressenavn og -

 3. 14.4. Innplassering av nye nummer

  Ledige adressenummer kan benyttes så langt de lar seg innplassere i det vanlige adressesystemet. Bokstav skal etter matrikkelforskriften § 52 3. ledd bare benyttes for å unngå omnummerering. Jf.

 4. 17.1.2. Hjemmelsgrunnlag for adresseforvaltningen – To lovverk

  Adresseforvaltningen gjennomføres i første rekke etter bestemmelsene i matrikkellova med tilhørende forskrift. Valg av adressenavn (Hva skal adresseparsellen hete?) er en intern prosess som avgjøres

 5. 6 Tidevann og vannstand

  Observert vannstand, vannstandsvarsel, tidevannstabeller og vannstandsnivåer langs norskekysten leveres av Kartverket på Se havnivå. Tidevann Tidevannet er den forutsigbare delen av vannstanden som

 6. 3.6.1.5 Ekstraarbeid

  Det defineres to typer ekstraarbeid som kan være aktuelle: Data som oversendes fra kommunen til Kartverket – eller omvendt – kan ha i seg en del feil som må rettes opp. I den grad dette er ut over

 7. 17.3.1. Politiske oppgaver

  Etter loven er oppgaven med å fastsette adresser lagt til kommunen. Det vanlige er at de fleste forvaltningssakene blir utført etter delegasjon. Lov eller forskrift setter ingen grense i forhold til

 8. 12.1. Forkorting av navn

  Generelt vises til Språkrådets veiledning i forkorting av ord (www.sprakrad.no under skriveregler og grammatikk). Ut fra dette vil de mest aktuelle være: gate, gaten, gata: g. vei, veg, veien, vegen:

 9. 6.7.3 Mindre grender, bolig- eller hyttefelt

  I forskriftens § 54 tredje ledd heter det: «Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn.» Kommunen kan

 10. 7.1.5. Bokstav som et tillegg

  Etter matrikkelforskriften § 52 tredje ledd kan det i adressenummeret benyttes bokstav i tillegg til tall, for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal således ikke benyttes