Hopp til innhold
 1. Tinglysingsgjenpart

  En tinglysingsgjenpart er en gjengivelse av et dokument som blir tinglyst, enten i form av en kopi eller en avskrift. Alle som sender dokumenter til tinglysing må legge ved en gjenpart. Profesjonelle

 2. Tinglysing

  Å tinglyse er å registrere en rettighet i grunnboken med det formålet å oppnå rettsvern for rettigheten. Det er Kartverket som er tinglysingsmyndigheten i Norge.

 3. Melding til tinglysing

  Ved oppretting av ny matrikkelenhet, sammenslåing, endring av eierseksjon, arealoverføring og andre endringer i matrikkelen skal kommunen sende melding til tinglysing, jf. matrikkelloven § 24.

 4. Oppmålingsforretning

  Oppmålingsforretning avholdes hos kommunen og går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing. Etter gjennomført

 5. Inkurie

  Inkurie er et annet ord for uaktsomhet eller forglemmelse. Tinglysingsmyndigheten kan rette tinglyste dokumenter etter en inkurie fra innsenderen sin side, med det er strenge krav for å få slike

 6. Gjenpart

  En tinglysingsgjenpart er en gjengivelse av et dokumentet som er tinglyst, enten i form av en kopi eller en avskrift. Gjenparten blir arkivert hos Kartverket etter tinglysing, og blir i ettertid

 7. Fremtidsfullmakt

  Å gi en fremtidsfullmakt til en betrodd person kan være et alternativ til å få oppnevnt en verge i fremtiden. En vanlig fremtidsfullmakt inngås nå, men trer først i kraft dersom fullmaktsgiveren en

 8. Mortifikasjon

  Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring. Avgjørelsen gjøres i doms form, og alle mortifikasjonssaker behandles av Brønnøy tingrett. Det finnes to typer mortifikasjonsdommer, en dom som gjenoppretter

 9. Makeskifte

  Et makeskifte er bytte av fast eiendom. Ved tinglysing av makeskifte blir det beregnet tinglysingsgebyrer og dokumentavgift for begge overdragelsene.

 10. Legalpant

  Legalpant er en panterett som oppstår når vilkårene i en bestemt lov er oppfylt. Legalpant har normalt rettsvern uten tinglysing.