Hopp til innhold
 1. Skifte

  Skifte er det økonomiske oppgjøret mellom partene etter et dødsfall eller en skilsmisse.

 2. Harmonisk analyse

  Matematisk metode som løser opp en (observert) kurve i en rekke cosinuskurver. Ofte brukt til analyse av vannstandskurver. Resultatet kan settes sammen etter et visst mønster for å beregne tidevannet

 3. Fotogrammetri

  Fotogrammetri er å måle i eller lage kart fra bilder – hovedsakelig etter bilder tatt fra fly.

 4. Plandata

  Geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser (jf. Kartforskriften § 2 Definisjoner).

 5. Legalarving

  Når det er bestemt i loven at en person skal være arving etter en annen person, kalles han legalarving.

 6. Barmarksløype

  Tradisjonelt kjørespor/traktorveg i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen i Finnmark.

 7. AR5

  AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet

 8. Statsallmenning

  Område for statsgrunn i Sør-Norge som administreres etter Fjelloven, som i historisk tid ikke har vært underlagt privat eiendomsrett og hvor ett eller flere bygdelag har lovbestemte bruksrettigheter.

 9. Skifteattest

  En skifteattest utstedes av tingretten ved dødsfall, når arvingene har overtatt dødsboet til privat skifte. Attesten viser hvem som er avdødes arvinger etter loven, og hvem som har påtatt seg

 10. Inkurie

  Inkurie er et annet ord for uaktsomhet eller forglemmelse. Tinglysingsmyndigheten kan rette tinglyste dokumenter etter en inkurie fra innsenderen sin side, med det er strenge krav for å få slike