Hopp til innhold
  1. Etterslepstall for føring av bygg i kommunene

    Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen senest fem dager etter at det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. Tabellen viser antall dager mellom vedtaksdato og registrering i

  2. Kartbladoversikt for Norge 1:50 000

    Norge 1:50 000 er landets topografiske hovedkartserie. Kartserien er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret og produseres i dag som en sivil og en militær serie (Beredskapskart M711). Den sivile

  3. Norske sjøkart-seriar

    Sjøkart blir produsert i ulike kartseriar. Målestokk og innhald i sjøkarta er tilpassa forskjellig skipsfart og brukarbehov. For å sjå oversikt over kva område sjøkarta dekker, gå til norgeskart.no.