Hopp til innhold
 1. Geodataplan for Vestland fylke

  Geodataplanen med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Vestland fylke 24. september 2019. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg. Noreg digitalt i Vestland fylke

 2. CPOS

  CPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med centimeters nøyaktighet. Med tjenesten kan du kartlegge, registrere og gjenfinne alt - på centimeteren. CPOS brukes av

 3. ETPOS

  ETPOS er en abonnementstjeneste som består av de siste tre måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater i EUREF89 på disse

 4. DPOS

  DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet. Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning - på desimeteren. Tjenesten er for

 5. Norsk kartmuseum

  Norsk kartmuseum i Kartverkets lokale på Ringerike har ei unik samling instrument og utstyr brukt til oppmåling og kartlegging gjennom fleire hundre år. Forløparen til dagens Kartverket starta ei

 6. Riksgrenser

  Ei riksgrense er ei avtalefesta avgrensing mellom statar som deler eit landområde. Tilsvarande har vi avtalte avgrensingsliner mellom statane i havområda. Svenskegrensa og finskegrensa I sør byrjar

 7. Maritime grenser

  Norge som kyststat har rettigheter til ressurser i havet. Kartverket beregner grensene for de ulike områdene hvor Norge etter lover og forskrifter har ulike rettigheter. Kongeriket Norge Til

 8. Lov om stadnamn

  Lov om stadnamn (stadnamnlova) gir reglar mellom anna for korleis stadnamn skal skrivast og korleis saksgangen skal vere i namnesaker. Sjå heile stadnamnlova på Lovdata sine nettsider. Føremålet med

 9. Sentralt stadnamnregister

  Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn i offentleg bruk. Med heimel i § 14 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle registeret. Søk i

 10. Kva tyder stadnamna?

  Alle tradisjonelle norske stadnamn er ein del av språk og har ei opphavleg tyding. Men i daglegtale speler det lita rolle om vi forstår eit stadnamn. Sørfjorden og Sperillen fungerer like godt som