Ulike referansenivå for sjø og land gjer det i dag utfordrande å sette saman djupne- og høgdedata i ein terrengmodell, da samanhengen mellom nullnivå til sjøs (sjøkartnull) og nullnivå på land (NN2000) berre er kjent i enkelte punkt langs kysten. For at vi skal kunne gjere utrekningar, planlegge og forvalte kystsona, må vi vite korleis desse nullnivåa ligg i forhold til kvarandre over større område.

Difor gjennomførast prosjektet "Felles referanseramme for sjø og land" som gjennom vasstandsmåling, tyngdemåling og måling med GPS skal utvikle betre metodar til å knyte saman nullnivåa på sjø og land.

Fase éin av prosjektet vart gjennomført i 2016–2017. Det blei da utvikla datamodellar for kystområdet på Søre Sunnmøre. I fase to fokuserer prosjektet på vasstandsforholda i lange fjordar. Det er mellom anna samla inn vasstandsdata i Sognefjorden i eitt år. I samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås er det utvikla ein modell for middelvatn for Norskekysten, basert på altimetridata frå satellitt. Bruk av altimetri blir også testa ut i nokre område i Sognefjorden.

Resultata frå prosjektet vil mellom anna bidra til:

  • Meir effektiv kartlegging av sjø- og kystområda
  • Innsparing for prosjekt i kystområda
  • Eit betre grunnlag for forvalting og planlegging i kystområda
  • Utvikling av metodar for å utvide dette til andre delar av kysten