Hensikten med fellesmøtet var å starte arbeidet med revisjon av geodataplanen basert på innspill til tekstdelen og prosjekter/ aktiviteter i kommende planperiode.

I tillegg ga møteformen med lunsj til lunsj møte og felles middag, mulighet til å bli bedre kjent og etablere nye kontakter.

Innledningsvis fikk deltakerne en kort gjennomgang av hovedpunktene i:

  • nasjonal geodatastrategi
  • organisering av lokal aktivitet i regi av Norge digitalt
  • satsinger i gjeldende fylkesgeodataplan

Etter et foredrag om Geonorge jobbet møtedeltakerne gruppevis inndelt etter utvalgstilhørighet med aktivitetene i geodataplanen. I tillegg ble det tid til diskusjoner og oppsummering i plenum.

Møter i utvalgene

Arbeidsutvalgene vil ha egne møter i begynnelsen av oktober for å gi sine siste innspill til geodataplanen.

Fylkesgeodatautvalget møtes rett før månedsskiftet oktober/ november for å vedta endelig omforent plan for perioden 2020 – 2023.

Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag fylke kan følges på samarbeidets nettside:

Norge digitalt Trøndelag

Referat/ oppsummering fra fellesmøtet i august 2019 finner du på vår lokale side: Fylkesgeodatautvalg for Trøndelag