Gjennom prosjekt med digitalisering og tilgjengeliggjøring av arealplaner er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner nylig sluttført og igangsatt.

Alle 10 kommunene i Vest-Finnmark var i starten med i prosjektet og disse fikk både skannet og vektorisert forskjellige arealplaner og kommuneplaner som ikke fantes på digital form. Kartverket ledet prosjektet som resulterte i digitale arealplaner. Disse ble levert i vektorisert form i kommunedekkende, samlede plan-baser. Etter oppstarten i prosjektet i 2016 ble det sendt inn nærmere 200 arealplaner for skanning. De skannede arealplanene ble vektorisert og levert tilbake til kommunene i digital form i 2018.

Arbeidet skulle videre lede til tilgjengeliggjøring av planbasene, i et digitalt planregister, for å få en god samfunnsnytte og for å sikre at kommunene arbeider i tråd med bestemmelsen som er hjemlet i plan- og bygningsloven med forskrift.

Dette krever blant annet at kommunene holder et digitalt planregister og tilgjengeliggjør dette for samfunnet. Gjennom et samarbeid mellom Kartverket og aktuelle kommuner ble det holdt innledende møter om veien videre mot kommunale, digitale planregistre.

Digitale planregistre - veien videre

Alta kommune tok vinteren 2019 på seg ansvaret med å forhandle fram en avtale med andre kommuner om forvaltning av planregistrene.

Kommune Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Kautokeino inngikk etter hvert en avtale med Alta kommune.

Resultatet er at Alta kommune har påtatt seg ansvaret med det tekniske arbeidet og forvaltningen av de andre 5 kommunene sine planregistre.

I tillegg har disse kommunene valgt å geosynkronisere plandataene sine. Dette betyr at disse dataene til enhver tid er like oppdatert i samfunnet og hos alle Norge digitalt parter, samtidig som at de er internt tilgjengelig i kommunal saksbehandling.

Feiret med marsipankake

Gleden var derfor stor da vi kunne feire både gjennomføring av digitaliseringsarbeidet og oppstarten av plansamarbeidet.

Dette ble gjort på skikkelig vis med marsipankake og en kort markering under Geovekst-konferansen som ble holdt i Lakselv i oktober.

På bildet ser vi primus motor i Alta kommune, Roy Knutsen, sammen med Jan Are Mienna (Alta kommune) og Pål Norvoll (Kautokeino kommune).

Kartverket er svært fornøyd med at dette plan-samarbeidet er kommet i gang og vil berømme kommunene for positivt samarbeid. Samtidig vil vi takke Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finnmarkseiendommen for finansiell støtte til prosjektet.