ND-samarbeidet

Norge digitalt-samarbeidet i Troms og Finnmark styres regionalt av et fylkesgeodatautvalg (FGU) for hvert fylke med arbeidsutvalg for henholdsvis «Basis geodata» og «Plan- og temadata». Et viktig mandat for FGU er å behandle Geodataplan for fylket. Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for denne regionale organiseringen av Norge digitalt.

Ny organisering fra 1.1.2020

I forbindelse med den årlige revisjonen av geodataplanen for Troms og Finnmark har FGU-utvalgene vedtatt å slå sammen planene til en samlet plan for det nye fylket Troms og Finnmark, gjeldende fra 1.1.2020. Det samme vil også gjelde organiseringen av fylkesgeodatautvalget med underutvalg.

Ber om innspill

I forbindelse med revisjonen og endringen av fylkesgeodataplanen henstilles alle parter i Norge digitalt-samarbeidet om å komme med innspill.

Dette kan for eksempel gjelde behov for:

  • opplæring
  • kurs
  • aktuelle prosjekter (kart, plan, temadata) som hører til arbeid med geodata innenfor Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Vi hører svært gjerne fra dere allerede nå og senest innen 1.9.2019.

Inspillene blir behandlet i de nåværende fylkesgeodata-utvalgene i løpet av september og oktober.

Geodataplan for Troms og Finnmark fylke for perioden 2020 - 2023 skal vedtas innen 1.11.2019.

Vedtatte Geodataplaner

Kontaktinformasjon

Steinar Vaadal er kontaktperson og tar imot innspill: tlf: 32118757, e-post: steinar.vaadal @ kartverket.no