Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for Fylkesgeodatautvalget i fylket, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylket, og føringer gitt fra myndighetene. 

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden. Geodataplanen for fylket 2020-2023 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget (FGU) 29.11.2019.

Hovedsatsningsområder i planperioden

Fylkesgeodatautvalget i Troms og Finnmark vil ha følgende satsningsområder i planperioden

Plandata

 • Sørge for at årsversjoner av de kommunale plandatabasene leveres Kartverket med tanke på tilgjengeliggjøring i nasjonale portaler.
 • Innføre geosynkronisering av plandata for minst halvparten av kommunene i fylket i løpet av 2020, og for samtlige kommuner i løpet av planperioden.
 • Sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket og videre gjøres tilgjengelig i regional høringsbase.

Temadata 

 • I løpet av 2020 bør alle kommuner i fylket ta stilling til bruk av Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK).
 • Sørge for at alle temadata distribueres via Geonorge.

Matrikkel

 • Iverksette kvalitetshevingsprosjekt for bygg og eiendom i matrikkelen
 • Sikre minst 90% vegadressering for boliger og fritidsboliger innen utgangen av 2020
 • Sikre fullstendig vegadressering for boliger og 95% av fritidsboliger i løpet av planperioden.

Felles kartdatabase (FKB)

 • Etablere en langsiktig strategi for detaljert kartlegging i fylket.
 • Innføre direkte oppdatering (SFKB) av FKB-data i samtlige kommuner i 2020.
 • Sørge for at alle FKB-data distribueres via Geonorge.

Kompetanse

 • Økt satsing på kompetanse innen geodata-relaterte arbeidsoppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven, se detaljer i kapittel 5.

Kommunesamarbeid

 • Formidle samarbeid mellom kommuner som en effektiv og samfunnsnyttig arbeidsform i forhold til lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. 

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

.I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller lignende kan du sende e-post til: geodataplan.trf @ kartverket.no