Omfattende ryddejobb

I alle kommunene pågår det for tiden en stor «ryddejobb» i forhold til avvik mellom registrene matrikkel og grunnbok. Sammenslåingskommuner har i tillegg en rekke andre forhold som må rettes og endres før sammenslåingene til nye kommuner kan gjennomføres.

Disse kommunene slår seg sammen i Troms og Finnmark:

  • Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik = Senja kommune
  • Tjeldsund (Nordland) + Skånland = Tjeldsund kommune
  • Hammerfest + Kvalsund = Hammerfest kommune

Kartverket er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gitt oppfølgingsansvaret overfor kommunene med hensyn til å rette avvikene som har med matrikkelen å gjøre.

Fra 500 til 50 avvik!

Kommunene har gjort en stor jobb med å få bukt med avvik mellom innholdet i registrene grunnboka og matrikkelen. I begynnelsen av 2018 var antall avvik over 500. Pr august 2019 er det totalt 50 avvik igjen i Troms og Finnmark. De kommunene som fortsatt har avvik følges opp av Kartverket fram til utgangen av september.

30.9.2019 er siste frist for kommunen til å lukke avvik i sin kommune

Alle avvik må lukkes for at registrene skal kunne «snakke sammen» etter 1.1.2020.

IKT-utfordringer i kommunene

IKT-systemene i kommunene berøres av kommune- og regionreformen. Kartverket er fra KMD også gitt ansvaret med å informere kommunene om generelle IKT-utfordringer i kommunene som følge av reformen. Svært mange kommunale IKT-systemer benytter kommunenummer som identifikator. Kommunene kartlegger hvilke IKT-systemer i egen organisasjon som berøres av nytt kommunenummer og utfører nødvendige tiltak i forhold til dette. Firmaet PA Consulting har på oppdag fra KS utarbeidet rapporten «Konsekvenser av å endre kommunenummer» som blant annet er tilgjengelig på

Utredningen viser til at endring av kommunenummer får konsekvenser for stort sett alle sektorer og støttefunksjoner i kommunene.

Nasjonale registre vil bli endret til de nye kommunenumrene. Integrasjon og utveksling av informasjon mot slike register vil være avhengig av at kommunene har nytt og riktig kommunenummer i sine systemer for at informasjonen skal flyte begge veier.

Dersom kommunenummeret ikke er riktig, vil det medføre problemer og forsinkelser for innbyggere, kommune og statlige etater.

Kartverket har informert både tekniske faglige etater og administrativ ledelse i kommunene gjennom 2019 om viktigheten av å planlegge og iverksette tiltak i forhold til IKT-utfordringer som følge av kommune- og regionreformen.

Sammen med KMD opplever vi at flere kommuner har god kontroll på dette men at enkelte kommuner fortsatt har en jobb å gjøre. Kontaktinformasjon Kontaktperson ved Kartverket Troms og Finnmark: Steinar Vaadal kommuner har god kontroll på dette men at enkelte kommuner fortsatt har en jobb å gjøre.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Troms og Finnmark: steinar.vaadal @ kartverke.no