Plandata i Norge digitalt

Kart- og planforskriften krever at plandata skal være nedlastbare via Norge digitalt. For å få fullstendige data, er partene i Norge digitalt-samarbeidet enige om at plandata skal inngå som et obligatorisk datasett i samarbeidet. For å få til dette, må analoge planer digitaliseres fra papir og rasterform til vektorformat.

I Akershus, Buskerud og Østfold har så godt som samtlige kommuner digitalisert alle sine planer. Det som gjenstår forventes å bli fullført i løpet av året.

Les mer om plandata i Norge digitalt

Ny modell for videre plansatsning

I perioden 2018-2020 er målsetningen for en videreført plansatsing gjennom Norge digitalt at arealplanløsningen skal være kontinuerlig oppdatert for minst 160 kommuner ved bruk av geosynkronisering. Store kommuner med mye aktivitet og hyppig oppdatering av planregister prioriteres for oppsett og drift av geosynkronisering. De øvrige kommunene vil foreløpig følge de ordinære FDV-rutinene med filleveranser.

Fra 2018 vil Norge digitalt arealplanløsning utvides til å inneholde planer på høring, samt varsel om oppstart. For kommuner som setter opp geosynkronisering av plandata vil også disse planstatusene synkroniseres.

Les mer om Norge digitalt plansatsing 2018-2020

Geosynkronisering av plandata

Det grunnleggende i ny modell for videre plansatsing gjennom Norge digitalt for perioden 2018-2020 vil være støtte til kommunene for oppsett og drift av geosynkronisering av plandata. Det er ingen lovpålagt oppgave for kommunene å sette opp geosynkronisering av plandata, men det gir en automatisert flyt av plandata til Norge digitalt, slik at partene er sikret tilgang til oppdaterte planer. I tillegg slipper kommunene den manuelle håndteringen gjennom de halvårlige FDV-rundene. 
En sentral kopidatabase synkroniserer inn plandata fra de kommuner som har innført dette og det distribueres oppdaterte data ut til Norge digitalt parter.

Følgende kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold geosynkroniserer sine plandata i dag:

 • Skedsmo
 • Bærum
 • Lørenskog
 • NIttedal
 • Kongsberg
 • Sarpsborg
 • Halden

Planer for 2018

Akershus: 15 av 18 kommuner vil innføre geosynkronisering i plansatsningsperioden. I tillegg kommer de fire kommunene som allerede er i gang.

Buskerud: 13 av 20 kommuner vil starte opp, i tillegg til Kongsberg som er i gang.

Østfold: 6 av 18 kommuner ønsker geosynkronisering i 2018, i tillegg til de to kommunene som allerede er i gang. 10 kommuner som er med i kommunesamarbeidet i indre Østfold har ikke bestemt seg pr i dag.

Noen kommuner som er berørt av kommune- og regionreformen velger å avvente til 2020 til kommunesammenslåingen er gjennomført.

FDV-runder

De kommunene som ikke geosynkroniserer sine plandata sender dataene inn til Kartverket Oslo to ganger i året som tidligere. I forvaltningsrunden utføres det en teknisk kontroll av plandataene og det lages en kontrollrapport der eventuelle feil blir dokumentert eller kommentert. Feil i planbasen må rettes for at planene kan legges inn i den nasjonale planbasen og distribueres via Norge digitalt.

Forvaltningsrunden for våren 2018 vil foregå i perioden midten av februar til midten av april.

Planer på høring

Fra 2018 har Samordningsgruppen for geografisk informasjon under Norge digitalt vedtatt at planer på høring skal inngå i Norge digitalt arealplanløsning for de kommunene som slutter seg til ordningen.For kommuner som setter opp geosynkronisering av plandata vil planer på høring samt varsel om oppstart synkroniseres på lik linje som vedtatte planer.

Kartverket tilbyr teknisk og visuell kontroll av plan og plankart (SOSI-fil og PDF) ved høring. Dette tilbys både for de som geosynkroniserer , men også for de som følger forvaltningsrundene som før.

 

Tilgang til plandata

Plandataene blir tilgjengeliggjort for Norge digitalt-partene gjennom tilgang til tjenester og nedlastbare data. I Seplan, hvor disse tjenestene er benyttet kan brukeren få oversikt over plansituasjonen i en kommune, og gjennom å følge en link på planområdet vil brukeren komme til det kommunale planregisteret. Der ligger den fullstendig dokumentasjon av planen, med planbestemmelser, plankartet og andre dokumenter.

Se oversikt over reguleringsplaner og kommuneplaner på kartkatalogen på Geonorge.no.

Gå til sePlan.no

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo

 • Oslo og Akershus: Tom Joar Kristiansen
 • Buskerud: Irén Andersen/Tom Joar Kristiansen
 • Østfold: Irén Andersen
 • Planer på høring/FDV/geosynkronisering: Karl Ravnaas/Francisca Quayson