Store endringer i Nasjonal vegdatabank

Dagens vegreferanse skal endres slik at den ikke inneholder avhengigheter til kommunenummer, det er kun lenkene, som er grunnstrukturen i NVDB, som vil inneholde kommunenummer. Dette gjøres med en stor modellendring i NVDB. Samtidig gjøres det også en oppdatering og modernisering av modellen i NVDB.

Alle Europa- Riks og Fylkesveger skal få unike nummer. Dette er en prosess som startet i Trøndelag høsten 2017, og som skal være på plass for resten av landet til 1. august 2019. Da skal alle veger være unik innen sin kategori, dvs at fylkesveg 7 skal være kun ett sted, mens en fremdeles kan ha riksveg 7. Innen 01.01.2021 skal alle vegnummer være helt unike for både riks- og fylkesveger.

Dette er en stor endring som berører ca 3000 fylkesveger. Flertallet av endringene skjer med skript i NVDB. De aller fleste vegene som får nytt nummer er ikke skiltet ute på vegen. Større viktige fylkesveger og riksveger vil i all hovedsak beholde sitt nummer.

Her kan du finne mer informasjon om dette:

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/tjenester/nye-vegnummer

Det ligger lenke der til et kart som viser hvilke veger det gjelder, hvilke nummer de skal få, og tabeller med samme info pr fylke.

Produktene Vbase, FKB-Vegnett og Elveg samles til ett vegnettsprodukt som har fått navnet Elveg 2.0. Elveg 2.0 skal etter planen leveres første gang 1.desember 2019. Vbase, Elveg og FKB-Vegnett vil fortsatt leveres som produkt fra NVDB også etter nyttår. Det er ikke satt noen endelig dato for når disse utgår, men det er naturlig at Elveg 2.0 overtar gradvis og blir vegnettsproduktet som leveres fra NVDB. Elveg 2.0 vil da brukes både til forvaltningsdatasett, navigasjonsløsninger og kartdata.

Det er vedtatt at vegnettet skal inn i Sentral felles kartdatabase (SFKB). Målet er at de første kommunene forvalter sitt vegnett i SFKB våren 2020 og at alle kommuner som er med i SFKB forvalter sitt vegnett i SFKB i løpet av 2020.

Da er det Elveg 2.0 som skal brukes som utvekslingsdatasett fra NVDB til SFKB.

Det er også gjort endringer i SOSI-standarden som en følge av dette. SOSI-vegnett er kommet ut i versjon 5.0, og det er laget produktspesifikasjon for Elveg 2.0. Produktspesifikasjonen ligger tilgjengelig på Geonorge:

http://sosi.geonorge.no/Produktspesifikasjoner/SOSI_standardisert_produktspesifikasjon_Elveg_2.0.pdf

 Modell som viser endringer i Elveg 2.0

Den største endringen i Elveg 2.0 er at det innføres Lineære referanser. Dette for å bedre stedfesting av objekter på veglenkene, uten at de trenger å bli splittet på samme måte som i dag. Som en overgang vil lineærrefererte objekter også leveres som egengeometri som del av Elveg 2.0.

Mer informasjon angående Elveg2.0 og forvaltning av vegnett inn i Sentral FKB, vil komme i god tid før det skal tas i bruk.