Det er Kartverket som koordinerer plansatsingen for Norge digitalt, for de partene som ønsker tilgang til dette.

Det er forventet at 200 kommuner synkroniserer sine plankartdata til Geonorge ved utgangen av 2019. Statens vegvesen er en av brukerne som har nyttiggjort seg bruken av plandata gjennom digitale søknader. Søknadsprosessene gjøres på nettet og gir innbyggerne informasjon om bakgrunnen søknadsprosessene og hvem som er rett instans for saksbehandling, det være seg Statens Vegvesen eller gjeldende kommune.

Reisen hit har vært et prosjekt som etaten har gjennomført i samarbeid med KS, Bergen, Stjørdal og Os kommuner.

- For Statens vegvesen har det ikke vært krevende å implementere integrasjon med plandata fra Geonorge. Der dataene finnes på en maskinlesbar måte, er det enkelt å bygge løsninger, sier Dag Erlend Arntsen i Statens vegvesen.

Samlet på ett sted

Ved at kopier av kommuners plandata finnes samlet ett sted, i Geonorge, slipper Statens vegvesen å kople seg opp mot hver enkelt kommune. Geosynkronisering gjør at kommunenes planbaser automatisk overføres til Kartverket hver natt og ferske plandata blir tilgjengelig i Geonorge for Norge digitalt parter. Norge digitalt gir støtte til kommuner for oppsett av geosynkronisering gjennom Plansatsing 2018-2019. Vegvesenet er en stor bidragsyter i dette spleiselaget. Kartverket koordinerer satsningen, forvalter kopibasen og sørger for tilgjengeliggjøring gjennom Geonorge.

Ikke mulig uten plandata

Statens vegvesen har gode erfaring med geosynkronisering av plandata.

- For søknad om avkjørsel og for søknad om dispensasjon for byggegrense ville det ikke vært mulig å etablere vår løsning uten å ha plandata som en del av prosessen for å sende søknadene til rett instans, sier Arntsen. Han sier at kvaliteten på plandataene påvirker hvor presis fordelingslogikken kan være.

- For eksempel for de kommunene som ikke har oppdaterte plandata i kopibasen hos Kartverket vil vi ikke kunne få fordelt sakene korrekt til, og vi må da manuelt selv vurdere om søknaden skal sendes til en annen instans, sier han. 

Maskinell lesing av byggegrenser

Når det gjelder byggegrenser opplever Statens Vegvesen at det er en utfordring at denne ikke finnes digitalt i planregisteret, så IT-system kan lese byggegrenser direkte. 

- Det betyr at vi i søknadsløsningen må stille spørsmål som søker normalt ikke har forutsetninger for å kunne svare på. Konsekvensene blir at søknadene noen ganger vil bli sendt til feil instans eller at det ikke oppdages hvorvidt det faktisk er behov for å søke. For fordelingslogikken er det vesentlig om vegen det søkes om avkjørsel fra eller søknad om dispensasjon fra byggegrense fra er regulert eller ikke. I noen reguleringsplaner er bare halve vegen regulert, og da kan det lett oppstå feil når søker plasserer markøren på vegen, sier Arntsen.

Byggegrenser kan også være hjemlet i kommuneplanens arealdel slik at det er behov for at IT-system også kan lese byggegrenser direkte fra kommuneplanens arealdel.

Andre prosesser

Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense er bare to eksempler på hvor nyttig plandata kan være.

- Statens vegvesen har andre prosesser som det er tenkt å bygge løsninger på fremover, hvor plandata kan være nyttig. For eksempel ved digitalisering av prosesser for utarbeidelse av egne arealplaner, uttalelse til andres arealplaner, forvalte egen veigrunn, vedlikehold og drift med mer, sier Arntsen.

Les mer