Norges vassdrags- og energidirektorat er en av flere statlige etater som har stor nytte av tilgangen til oppdaterte planregistre. Direktoratet veileder og kan fremme innsigelser til kommunenes arealplaner innenfor myndighetsområdene flom- og skredsikkerhet, vassdragstiltak og energianlegg. Tilgang på en sentral kopi av alle planregistre gir stor nytteverdi i NVEs saksbehandling.

– Hvorvidt NVEs myndighetsområder berøres i planarbeid, kan i stor grad leses ut fra våre kartlag.  Vi bruker varslet planområde i en digital analyse opp mot våre kartlag. Resultatet fra analysen gir en liste med hvilke interesser vi vil påpeke i vårt innspill til planarbeidet, sier seniorrådgiver Lars Ove Gidske i skred- og vassdragsavdelingen i NVE. Innspillet genereres automatisk, på bakgrunn av analysen.

Viktig med digitalisering ved oppstart

– Det må tas hensyn til våre fagområder tidlig i planarbeidet. For eksempel må byggeområder plasseres skredsikkert. Når kommunene sørger for at planområdet tidlig legges inn i planregisteret når planarbeidet varsles, muliggjør det at vi kan kjøre analysen vår – og gi et tilpasset innspill. Jeg forstår det slik at dette blir normen nå, og det er veldig bra, sier Gidske. Han regner med at de første automatisk genererte innspillene blir sendt ut fra NVE i løpet av høsten 2019. –Vi har allerede en betaversjon som fungerer bra.

Frykter ikke å bli overflødig

– Løsningen gjør oss i stand til å gi relevante innspill til alle planarbeider, samtidig som ressurser frigjøres for grundigere arbeid med mer komplekse plansaker. Med det trøkket vi har av plansaker er det ingen saksbehandlere som frykter å bli overflødige, fortsetter Gidske.

– Å vurdere hvorvidt planforslag ivaretar interesser knyttet til våre myndighetsområder, er fremdeles noe som krever fagkompetansen hos våre saksbehandlere. Vi jobber mye med kart. Geosynkronisering av plandata gir oss planforslaget rett inn i vår innsynsløsning, så dette er også veldig nyttig for oss.

Geosynkronisering av plandata

Nettjenesten Se plan viser hvilke kommuner som geosynkroniserer sine plankart.

Plansatsing Norge digitalt 2018–2020 handler om å gi tilgang til ferske plandata fra kommunene samlet ett sted, lett tilgjengelig for Norge digitalt parter.

Les mer om innføringen av geosynkronisering av plandata (pdf).