Bærekraftig utvikling og objektivt kunnskapsgrunnlag

Løsningen, som ble lansert av Kartverket 2. mars, skal bidra til å sikre bærekraftig utvikling i norske hav og kystområder. Ved å etablere og forvalte dybdedata bidrar Kartverket med kunnskap om det marine økosystemet.

– Dybdedata vil være nyttig i forbindelse med blant annet kommunal forvaltning av sjøareal eller fiskeoppdrett. Hvordan utnytte sjøarealet på en best mulig måte og samtidig unngå interessekonflikter er en sentral problemstilling i samfunnet, sier prosjektleder Vidar Bøe i Kartverket.

Se og prøv løsningen dybdedata.no her

Kystsoneplanlegging er ofte en interessekonflikt mer enn en arealkonflikt. Dersom man ikke vet hva som befinner seg under havoverflaten, er det vanskelig for en kommuneplanlegger å planlegge bærekraftig bruk av et område. Her kan kartleggingsprosjektet i kystsonen, marine grunnkart, medvirke til å gi svar på viktige spørsmål i forbindelse med for eksempel konsekvensutredninger.

Mer informasjon om marine grunnkart kan du finne her. 

Nasjonal dybdedataforvalter

Kartverket er nasjonal dybdedataforvalter og koordinerer innsamling og tilgjengeliggjøring av dybdedata i norske kyst og havområder. Dette innebærer også å holde en oversikt over alle målinger som er utført av andre aktører.

Vårt mål er å sikre gjenbruk til nytte for samfunnet. Derfor jobbes det for at alle som samler dybdedata leverer disse til Kartverket.

Nytteverdien av marine grunnkart

Dybdedata.no er et viktig bidrag til prosjektet marine grunnkart, som er spesielt godt egnet til å vurdere havbruk. Områder med svake bunnstrømmer gir mer sedimentering, og gjør de mindre egnet til havbruk.

Marine grunnkart gir, i tillegg til dybdeforhold, informasjon om blant annet:

  • hardhet på bunnen
  • risiko for undervannsras
  • gravbarhet
  • strømforhold
  • informasjon om sårbare naturtyper og verneverdige områder

I tillegg brukes marine grunnkart i forhold til friluftsliv, kommunale avløp og legging av kabler, marine kulturminner og mudring og dumping.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om dybdetata kan rettes til prosjektleder vidar.boe@kartverket.no

Les mer: