Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

7 Sjømerker og informasjon fra Kystverket

Kystverket har som myndighet ansvar for blant annet maritim infrastruktur, lostjenester og maritim trafikkovervåking. For mer informasjon og kontaktinformasjon til Kystverket, se kystverket.no.

Norsk fyrliste

Norsk fyrliste utgis av Kystverket. Siste utgave av Norsk fyrliste ble utgitt i 2018. Norsk fyrliste oppdateres daglig. På kystverket.no finner du den kontinuerlig oppdaterte fyrlista i pdf-versjon.

Fyrlisten beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignal på land og i sjøen. I tillegg gir den en beskrivelse av merkesystemet langs norskekysten og forklaringer på merker og lys som benyttes. 

Overgang til IALA-standard

Fra 2019–2025 skal Kystverket legge om sektorene på ca. 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Lyktene skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authoritites).

Det er svært viktig at Efs-meldinger leses nøye og at sjøkart til enhver tid er oppdatert, samt at man retter seg etter instrukser fra VTS og losens anvisninger.

Mer informasjon om overgang til IALA-standard og kontaktpunkter i Kystverket.

Flytende sjømerker (bøyer og staker)

De aller fleste hjelpemidlene for navigasjon langs kysten er automatiserte og uten vakthold. Det er derfor viktig at sjøfarende melder fra til Kystverket om uregelmessigheter på navigasjonsinstallasjoner. Andre akutte og/eller uventede hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes inn. Eksempler på akutte og/eller uventede hendelser er drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy og drivende fiskeredskap. Melding sendes til Kystverket som er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO).

Sjøfarende gjøres oppmerksom på at sjømerker, i henhold til lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 21, ikke må benyttes til fortøyning. Dette kan føre til at sjømerkene blir skadet eller kommer ut av posisjon.

Racon (maritime radarfyr)

En moderne radarsvarer (Racon) svarer normalt på begge frekvensbånd "X og S". Rekkevidden er avhengig av radarsvarerens høyde og antennehøyden på fartøyet. Respons intervallet kan variere, det vil si den tiden den er tilgjengelig på og av. For eksempel betyr 18/30s, 18s på og 12s av hver 30s periode.

Liste over radarsvarere på norskekysten finnes i Norsk fyrliste

Feil rapporteres til Kystverket som er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO).

Indirekte belysning (IB)

Indirekte belysning er et fast gult eller hvitt lys som lyser opp et område. Dette området kan være en odde, skjær, molohode, brokar eller konstruksjoner som for eksempel en fyrlykt er montert på eller HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning). Hensikten med indirekte belysning er å gi den seilende en viss effekt av "dagnavigasjon" hvor man bedre kan se og bedømme avstanden til et begrenset område og i tillegg se et opplyst dagmerke selv om det er mørkt. Ofte blir dette forsterket ved bruk av reflekser og/eller hvit farge.

Kystverkets merkeskip

Som en del av sin oppgave er det nødvendig for Kystverkets merkeskip å manøvrere langs med lysbøyer eller andre flytende eller faste merker for å utføre vedlikeholdsarbeider. Under disse operasjonene har merkeskipet begrenset manøvreringsevne og mannskapet utfører arbeider som kan medføre fare.

Det kan forekomme at andre fartøyer passerer så nær og med så stor hastighet at det kan føre til risiko for skade på personell og ødeleggelse av skip og utstyr. Sjøfarende opplyses derfor om faren som kan oppstå som følge av dette, og bes om å passere merkeskipene på så stor avstand som mulig og redusere farten tilsvarende.

7.1 Navigasjonsvarslingstjenesten

Navigasjonsvarsler sendes ut over kystradioen i telefoni og Navtex og gir sjøfarende melding om hendelser/forhold som er til fare for skipsfarten.

Meld fra om feil til navigasjonsvarslingstjenesten

Da de aller fleste hjelpemidler for navigasjon er automatiserte og uten vakthold, kan Kystverket være uten kjennskap til feil og mangler. Det er derfor av stor viktighet at sjøfarende melder fra om uregelmessigheter på navigasjonsinstallasjoner som måtte oppdages.

Andre plutselige hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes fra om.
 For eksempel drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy og drivende fiskeredskap.

Melding bes gitt til nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO) hos Kystverket.

Aktive navigasjonsvarsel

Kystverket tilbyr navigasjonsvarsler om forhold på sjøen med innvirkning på navigasjon for sjøfarende.

Generelle navigasjonsvarsler

Norge er gjennom Kystverket med i et internasjonalt samarbeid om navigasjonsvarsler. GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) skal sikre skipsfarten informasjon og kommunikasjon om nødssituasjoner og sikkerhet til sjøs. GMDSS omfatter blant annet sikkerhetsmeldinger, deriblant navigasjonsvarsler WWNWS (World-Wide Navigational Warning Service).

WWNWS administreres av FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization). IMO regulerer hele varslingstjenesten, både med hensyn på hvilke uregelmessigheter eller hendelser som skal varsles, type varsel og varselets utforming.

Navigasjonsvarslingstjenesten (WWNWS) omfatter:

 • NAVAREA varsel (Warning) SafetyNet på satellitt (INMARSAT).
 • Kystvarsel (Coastal Warning), NAVTEX 518 KHz og Telefoni.
 • Lokalvarsel (Local Warning), NAVTEX 490 KHz og Telefoni.
 • NAVAREA varsler (Warning).
 • NAVAREA havvarsel. Navigasjonsvarsel som kun har betydning for havgående fartøy.

Disse varslene sendes ut over satellitt (Safetynet) på engelsk. For det norske NAVAREA sørger Kystverket som nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO) for at innholdet i varselet videresendes til Storbritannia (United Kingdom), som er områdekoordinator for Navarea-1. Storbritannia utsteder alle NAVAREA varsler i NAVAREA-1 på forespørsel fra nasjonale koordinatorer i området.

Kystvarsel (Coastal Warning)

Kystvarsel (Coastal Warning) er et navigasjonsvarsel som har betydning for trafikk langs norskekysten og i fjorder.

Varslene sendes ut over Navtex på engelsk og på telefoni fra kystradiostasjonene på norsk og engelsk. Norske kystvarsler blir utstedt av Kystverket som er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO). Det er strenge retningslinjer for hva som kommer innenfor kategorien kystvarsler. Hendelsen skal være av plutselig karakter og til fare for skipsfarten.

Planlagte og ikke-akutte hendelser skal varsles gjennom Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Hendelser som ikke er til fare for skipsfarten, men som er til fare for annen konstruksjon eller liv og helse, skal eventuelt varsles gjennom Efs. Det utstedes ikke varsel for slike hendelser utenom i særlige tilfeller.

Lokalvarsel (Local Warning)

Lokalvarsel (Local Warnings) er navigasjonsvarsel som kun har betydning for små fartøyer, i områder utenfor ledene eller varsler som ikke kommer inn under kategorien kystvarsel (Coastal Warning), grunnet kravet om at hendelsen skal være til fare for sjøfarten og av plutselig karakter.

Dykkerarbeid er eksempelvis ikke til fare for sjøfarten, men dykkeren kan være utsatt for fare dersom dykkstedet trafikkeres av fartøy.

Lokalvarsel (Local Warning) på 490 KHz er ikke igangsatt i Norge (heller ikke i Danmark eller Sverige), men er benyttet i blant annet i Storbritannia (UK), Tyskland, Frankrike, Portugal og Island. Kystradioen i Norge har imidlertid registrert seg og fått tildelt sendekoder. Det er allerede i dag Navtex-mottakere på markedet som tar begge frekvensene, 518 og 490 KHz. Som et prøveprosjekt utstedes nå lokalvarsel for telefoni i særlige tilfeller.

Lokalvarsler utstedes av Kystverket som er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO) i vanlig kontortid.

Navarea

Navarea-1 er oppdelt i områder som dekkes av en Navtex-sender. Norge har fem Navtex-områder som dekkes av følgende stasjoner: Svalbard (A), Vardø (V), Bodø (B), Ørlandet (N) og Rogaland (L).

Navigasjonsvarsler som gjelder kystområdene, sendes via den nasjonale NAVTEX-kjeden. Kysten av Norge er dekket av seks 518 kHz NAVTEX serviceområder med følgende B1 bokstaver:

 • Svalbard (A)
 • Bodø (B)
 • Vardø (C)
 • Rogaland (L)
 • Jeløya (M)
 • Ørlandet (N)

For varsler som gjelder havområdene se NAVAREA XIX

Publisering av navigasjonsvarslene på nettstedet er ikke ment å være en erstatning for, eller et alternativ til, NAVTEX , og fritar ikke kapteinen fra deres ansvar å følge med på MSI sendinger i samsvar med bestemmelsene i SOLAS.

7.2 Sjøtrafikksentralene

Kontaktinformasjon til sjøtrafikksentralene finner du på kystverket.no.

Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som som regulerer og overvåker trafikken i definerte geografiske områder langs norskekysten:

 • Fedje sjøtrafikksentral
 • Kvitsøy sjøtrafikksentral
 • Brevik sjøtrafikksentral
 • Horten sjøtrafikksentral
 • Vardø sjøtrafikksentral

Sjøtrafikksentraltjenesten jobber for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling. Bestemmelsene som omhandler avvikling av sjøtrafikken i virkeområdene til trafikksentralene finnes i Sjøtrafikkforskriften.

7.3 Lostjenester

Bestilling av los gjøres elektronisk i meldingssystemet SafeSeaNet Norway på www.shiprep.no.

Spørsmål vedrørende losplikt, farledsbevis og losgebyrer rettes til Senter for los/VTS på telefon 07847.
For mer informasjon om lostjenester, se kystverket.no.

Losbordingsfelt

Langs norskekysten er det en rekke losbordingsfelt med tilhørende innseilingskorridorer som fartøyene skal bruke ved seilas til og fra losbordingsfeltene. Bording og kvitting skal skje ved de angitte losbordingsfeltene.

Se tabelloversikt over losbordingsfeltene i Norge på lovdata.no. Tabellen gir informasjon om hvilket losoldermannskap losbordingsfeltet ligger under, samt navn, geografisk posisjon og kommune.

Se tabelloversikt over innseilingskorridorene til losbordingsfeltene i Norge på lovdata.no.

Kystverket har publisert både losbordingsfeltene og innseilingskorridorene i sin kartløsning Kystinfo:

 1. Gå inn på kart.kystverket.no
 2. Velg temalag los oppe til høyre
 3. Kryss av for "losbordingsfelt" og "innseilingskorridor"

Losbordingsfelt er merket i sjøkartet med et eget symbol.

Kartsymbol for losmøtested. Figur.

Forskrift om plikt til å bruke los

Losplikten er regulert i Lospliktforskriften og i forskrift om lostjenesten på Svalbard. Her angis hvilke fartøy som er lospliktige og hvilke farvann losplikten gjelder for. Visse områder er likevel unntatt fra losplikt, mens det er gitt strengere regler om losplikt for noen fartøy. Losplikten kan oppfylles enten ved å ta los eller ved å benytte farledsbevis.

7.4 Istjenesten i Norge

Istjenesten i Norge sorterer under Kystverket, og har to hovedoppgaver:

 • Gir skipsfarten oppdatert informasjon om isforhold i norske farvann, fra svenskegrensen til Kristiansand.
 • Isbryting i hoved- og bi-leder utenfor havneområder.

Ismeldinger er tilgjengelig fra 1. desember til 31. mars på kystverket.no.

7.5 Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway (SNN) er et nettbasert system der skipstrafikken kan melde lovpålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet Norway som en felles nasjonal meldingsportal for skipsfarten.

Utfyllende informasjon om SafeSeaNet Norway er tilgjengelig på kystverket.no.

Til toppen