Hopp til innhold
Kartutsnitt som viser dybdekurver utenfor Vesterålen og deler av Lofoten.

Kartdatainformasjon

Informasjon om de forskjellige kartdatabasene som Kartverket har utviklet og forvalter, og hvordan du går fram for å laste ned eller kjøpe kartdata.

Vektorkart er geografiske data på vektorform som benyttes til kartframstilling. Vektordata består av punkter, linjer og flater.

Les mer

Rasterkart er et digitalt bilde av kartet. Presentasjonen kan sammenlignes med et papirkart.

Les mer

Gratis stedsnavndata, til bruk for nettjenester, tabeller, lister eller til videre bearbeiding for bruk i forskjellige kartprodukter på land og sjø. Stedsnavndataene hentes fra Sentralt stedsnavnregis...

Les mer

Vegdata er viktige elementer i trykte kart og i bakgrunnskart på internett. Fagdata om veg og trafikk benyttes i stadig større grad, blant annet i forbindelse med transportplanlegging, bilnavigasjon, ...

Les mer

Dybdedata, ofte kalt marine geodata, er til bruk for andre formål enn navigasjon. Dybdedata innebærer sjømålingsdata, marine primærdata, digitale terrengmodeller, dybdekurver og sjøkart i raster.

Les mer

En digital terrengmodell (DTM) er en visualisering av høydeforskjellene i terrengoverflaten på land eller havbunnen. Disse gir en tredimensjonal digital modell av terrenget.

Les mer

Kartverket har ansvaret for forvaltninga av ulike administrative grenser. Dette omfattar riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande administrative grenser. Ein stor del av arbeidet med...

Les mer

Vektordata for bruk i helikopter og fly

Les mer