Hopp til innhold

Føringsinstruks for matrikkelen

6.1.8 Arealmåling av bygning

Norsk Standard (NS 3940:2012) danner grunnlaget for arealberegning av bygninger i matrikkelen. Arealer for en bruksenhet og et plan kan angis med èn desimal, mens areal for bygning angis med hele tall.

Måleverdig areal

En bygning/bygningsdel er etter NS 3940 måleverdig når den oppfyller følgende krav:

  • Arealer beregnes av måleverdige deler. Et areal er måleverdig når den har fri høyde, er minst 1,9 m og bredden er på minst 0,6 m.
  • Det har ingen betydning om bygningsvolumet er tilgjengelig eller ikke, om det mangler gulv, vinduer, varmeisolering mv.
  • Delen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,6 m utenfor høyden 1,9 m. Fri høyde er høyden fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner (for eksempel hanebjelker, steg).

MERKNAD: Bruk av denne definisjonen avpasses til forskriftskrav og bygningsfunksjon. Ved beregning av BRA er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdige pr. plan selv om de ikke har gulv.

Måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold.

minste tillatte høyde og bredde for måleverdig areal

Fig: Minste tillatte høyde og bredde for måleverdig areal.

Bruksareal (BRA)
Bruksareal er arealet innenfor omsluttende vegger, eller bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.

Bruksarealet kan inndeles i ulike nivåer:
Bruksareal for en bruksenhet er arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger.

Bruksareal for en etasje er summen av bruksarealet for etasjens bruksenheter og felles deler pluss konstruksjonsarealet for innvendige vegger.

Bruksarealet for en bygning er summen av bruksarealet for alle måleverdige plan/etasjer uavhengig av bruken.

I matrikkelen deles kun en etasjes bruksareal i ”bruksareal til bolig” og ”bruksareal til annet'” dersom begge formål finnes. Summen av disse to arealene utgjør en etasjes bruksareal.

Bebygd areal (BYA):

Bebygd areal bestemmes av den horisontale projeksjonen av bygningens utvendige dimensjoner på terreng (fotavtrykket).

Bebygd areal kan benyttes som grunnlag for å beregne utnyttelsesgraden på tomten. I grad av utnyttelse (Byggteknisk forskrift §5-1 til 3), inngår summen av bebygd areal for bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner > 0.5 m over bakken, åpent overbygget areal og nødvendig areal for biloppstillingsplass på tomta og utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter.

I matrikkelen registreres bebygd areal(fotavtrykket) for det enkelte bygg.

bebygd areal


I henhold til NS 3940 beskrives bebygd areal som følgende: Bebygd areal er det areal som bygningen opptar av terrenget ("fotavtrykket").

I bebygd areal medregnes

  • Åpent, overbygget areal, sammenhengende med hovedbygget.
  • Utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5,0 m.
  • Konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen.
  • Åpen garasje (carport). 

I bebygd areal medregnes ikke:

  • Bygningsdeler som ligger lavere enn 0,5 m over planert terreng som for eksempel lyssjakt, utvendig trapp, svømmebasseng, terrasse og gårdsplass over kjelleretasjer.
  • Utstikk/utkragete bygningsdeler inntil 1,00 m ut fra fasaden. 

Bruttoareal (BTA):
Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan. Planene kan være helt eller delvis under terreng, plan over terreng, loft, terrasse, takterrasse eller teknisk plan. Bruttoareal for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utvendig kledning. Ved beregning av bruttoareal i f. eks. loftsetasjer med skråtak skal bruttoarealet beregnes for de deler av etasjen som er målverdige (eks. BTA = BRA + veggtykkelse- evt. midt vegg mot nabo).

 

Til toppen

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat